ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Спонсорлолт

Тоглох Цаг: 6:27 09/26/2023

Спонсор ба түүний доод багийн Бие Даасан Гишүүдийн хоорондын харилцаа нь Herbalife-ын Борлуулалт ба Маркетингийн Төлөвлөгөөний үндэс суурь болдог. Компанийн дүрмүүд нь Таныг болон Таны Спонсорыг хамгаалахаас гадна Спонсорын эрх ашгийг хамгаалдаг. Та бүхэн доод багийнхаа Бие Даасан Гишүүдийг дэмжих, удирдан чиглүүлэх, сургах зэрэгт маш их цаг зав, эрч хүчээ зарцуулж байдаг билээ.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна